Butlletí

Si vols rebre per correu electrònic els articles de República Valenciana, apunta-t'hi

Nom


Correu electrònic
Vídeos

Pel canvi de règim votarem la coalició ENV-RV/PVE La proposta del Sobiranisme Valencià Republicà 3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (1a part) 3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (2a part) Manifestació del 25 d'abril de 2010 PER LA SOBIRANIA VALENCIANA Per la República Valenciana

Coalició per la República Valenciana

(1ra part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

(2na part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

Galeries de fotos

Manifestació 'Per la república' a Castelló de la Plana, 16 de maig 2009
Manifestació 'Per la república' a Castelló de la Plana, 16 de maig 2009

Més fotografiesCoalició per les republiques sobiranes a EuropaEnllaços valencianistes

Twitter

FacebookEsquerra nacionalista valenciana

Constantí Llombart

País Valencià. lliure i sobiràEncarrega la teua bandera


Estatuts

Bajar estatutos en castellano

Estatuts del partit REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU
(per baixar en PDF cliqueu ACÍ damunt)


CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, PRINCIPIS, ÀMBIT, FINALITATS I DOMICILI
Art.1: Denominació.
A l'empara dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/202, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denominat: REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU. Les seues sigles són: RVPVE i els seus símbols, per a ser utilitzats indistintament, els següents: Primer logo. Les lletres RV de grandària gran en majúscules i sota República Valenciana, tot açò en blanc i sobre fons negre dins d'un quadrat. Segon logo. El mapa de la Comunitat Valenciana amb un estel de cinc puntes damunt, tot açò de color taronja #FFAA02. I envoltat el mapa de la Comunitat per onze estels blancs xicotets de cinc puntes I tot açò dins d'un quadrat de fons color blau #0723a1. Baix del quadrat el primer nom del partit en majúscules de color #FFAA02 i el segon nom també en majúscules i de color #0723a1.

Art.2: Principis.
REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (a partir d'ara RVPVE) és un col·lectiu d'homes i dones que assumeix com a propis els ideals de la tradició històrica del valencianisme polític, el pluralisme polític, el laïcisme i el pensament republicà que reivindica: llibertat, igualtat i fraternitat.

Art. 3: Àmbit i finalitats.
RVPVE, és un partit polític d'àmbit d'actuació en tot l'Estat espanyol constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política de l'estat espanyol i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seua participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, d'acord amb les següents finalitats específiques:
1. L'assoliment de l'Estat valencià com a plasmació de la plena sobirania del poble valencià, mitjançant l'aprovació d'una Constitució valenciana sobirana que proclame la República Valenciana i perquè la seua bandera onege en la seu de les Nacions Unides.
2. L'assoliment, des de Gibraltar als Urals, de la Confederació Europea de Repúbliques, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la pau i la subsistència a tots els éssers humans.

Art. 4: Domicili, telèfon, correu electrònic i pàgina web.
El domicili social de RVPVE està en la població valenciana de MANISES 46940 en el carrer Mestre Serrano, 33. El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general. El seu telèfon és el 650 537 213, l'adreça electrònica és correu@republicavalenciana.org i la pàgina web: www.republicavalenciana.org

CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES. DEFENSOR DEL MILITANT
Art. 5: Afiliats

Podran ser afiliats de RVPVE les persones físiques, majors d'edat, que no tinguen limitada ni restringida la seua capacitat d'obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeta.

Art. 6: Admissió.
La qualitat de membre de RVPVE s'adquireix a sol·licitud de l'interessat per acord de l'Assemblea general. Existirà en el partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes i baixes definitives.

Art. 7: Drets dels afiliats.
Els afiliats a RVPVE tenen els següents drets: 1.- A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l'Assemblea general, d'acord amb els estatuts. 2.- A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix. 3.- A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica. 4.- A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts. 5. A formar corrents i grups d'opinió 6. A acudir a l'òrgan encarregat de la defensa dels drets de l'afiliat: el Defensor de l'Afiliat.

Art. 8: Obligacions dels afiliats.
Tots els afiliats a RVPVE compliran les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries, i les següents: 1.- Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes 2.- Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis. 3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit. 4.- Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement als estatuts, puguen correspondre a cadascun.

Art. 9: Baixa de l'afiliat.
Qualsevol afiliat de RVPVE podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l'oportuna comunicació per escrit.

Art. 10: Règim disciplinari.
L'expulsió i les mesures sancionadores que impliquen privació de drets als afiliats només podran imposar-se mitjançant procediments contradictoris, en els quals es garantisca als afectats el dret a ser informats dels fets que donen lloc a tals mesures, el dret a ser escoltats amb caràcter previ a l'adopció de les mateixes, el dret que l'acord que impose una sanció siga motivat, i el dret a formular, si escau, recurs intern. L'Assemblea General ordinària triarà una Comissió de Conflictes formada per tres afiliats sense altres càrrecs en el partit. Qualsevol afiliat pot notificar a la Comissió de Conflictes una presumpta irregularitat. Aquesta Comissió decidirà si és pertinent incoar un expedient. S'obrirà un expedient disciplinari quan un membre de RVPVE cometa una infracció susceptible de ser sancionada. Els membres del partit podran ser sancionats amb l'exclusió o amb la suspensió temporal dels seus drets d'afiliat, durant un màxim de sis mesos. Serà causa d'exclusió: a) L'incompliment dels acords del partit quan s'ostente un càrrec públic. b) Donar públicament suport a una altra organització política sense el consentiment de l'Assemblea General. c) La utilització dels mitjans i recursos econòmics del partit amb finalitats impròpies. Seran causes de suspensió temporal de drets: a) Qualsevol infracció dels Estatuts o de les normes que els desenvolupen no prevista en l'apartat anterior. b) El no pagament durant sis mesos de la quota assenyalada sense donar raons que l'administració del partit considere vàlides. Abans que es done aquesta circumstància el Coordinador emplaçarà a la persona afiliada corresponent a posar-se al dia de pagament. L'afiliat que incomplira els seus deures envers el partit o que amb la seua conducta pública o privada menyscabe o atempte contra els principis del partit serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà audiència, conformement al següent procediment: 1. Informada la Comissió de Conflictes dels fets pel denunciant i reconeguts com a susceptibles de sanció, la Comissió redactarà un informe justificatiu de la sanció. Aquest informe serà lliurat, el mateix dia i per escrit, al Comitè Executiu, al denunciant i a l'afiliat afectat per la sanció. 2. L'afiliat tindrà trenta dies des de la notificació de l'informe per a recórrer a la Comissió de Conflictes mitjançant l'oportú plec de descàrrecs i la Comissió de Conflictes haurà de resoldre en menys de 45 dies. 3. L'òrgan competent té un termini de resolució per a la seua tramitació de no més de 45 dies en el seu procediment sancionador. El termini per a la interposició del recurs intern pertinent davant l'òrgan que va dictar la sanció serà de 30 dies 4. Sí la Comissió de Conflictes fora favorable al recurs de l'afiliat sancionat, la sanció quedarà sense efecte, en tal case la Comissió de Conflictes haurà d'elaborar i comunicar als afectats un informe justificatiu de la seua decisió definitiva. 5. Sí el denunciant o òrgan que ha d'executar la sanció revocada per la Comissió de Conflictes no estiguera d'acord amb la decisió d’esta, podrà sol·licitar una còpia de l'informe exculpatori amb l'objecte de presentar un contrainforme davant la següent Assemblea General que en tal cas seria qui adopte la decisió definitiva. 6. Durant la tramitació de l'expedient l'afiliat afectat conservarà els seus drets. 7. Tota persona sancionada podrà apel·lar a la següent Assemblea del partit, on tindrà dret a intervenir per a defensar-se. Mentre la sanció està en vigor i l'Assemblea resoldrà en última instància. Si no hi ha majoria absoluta a favor del manteniment de la sanció, aquesta es considerarà prescrita. No obstant l'anterior, s'establirà en tot cas, la suspensió cautelar automàtica de l'afiliació dels afiliats culpables en un procés penal respecte dels quals s'haja dictat acte d'obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció així com la sanció d'expulsió del partit d'aquells que hagen sigut condemnats per algun d'aqueixos delictes.

Art. 11 Defensor de l'afiliat.
Serà la persona encarregada de vetlar, pels drets garanties i obligacions dels militants continguts en aquests estatuts i atendre a les reclamacions. Serà triada en llista oberta per l'Assemblea General d'entre els militants del partit amb una antiguitat mínima d'un any. La persona per a ser triada haurà de tenir el suport de la majoria absoluta dels membres de l'Assemblea General presents. Les seues competències seran: - La defensa dels interessos dels militants, per a açò podrà sol·licitar i demanar informació als òrgans competents que estime oportú. - Atendre a les reclamacions dels afiliats davant els òrgans del partit segons l'article 12 d'aquests estatuts. - L'emissió d'informes i recomanacions per a un millor funcionament dels òrgans del partit. - L'emissió d'un informe anual, de les seues activitats.

Art. 12 Procediment de Reclamació davant els Òrgans del Partit.
El dret dels afiliats a la reclamació enfront dels acords i decisions dels òrgans del partit ho arreplega l'article 3.2 q) de la Llei Orgànica 6/2002 de Partits Polítics. La reclamació haurà de fer-se de forma escrita; podrà ser de forma individual o col·lectiva; haurà d'anar signada pel reclamant o els reclamants; serà dirigida al Defensor de l'Afiliat, que procedirà a estudiar i resoldre, si escau, la reclamació; està reclamació haurà de ser resposta per escrit en un termini màxim de 20 dies pel Defensor de l'Afiliat.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ. ORGANITZACIÓ JUVENIL. CONTROL I CODI ÈTIC
Art.13: Òrgans del partit.

L'estructura interna i el funcionament de RVPVE es basa en principis democràtics. Són òrgans del partit els següents:
- L'Assemblea General
- El Comitè Executiu
- El Coordinador
- El Representant

Art. 14 L'Assemblea General.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem del partit. Està integrada per la totalitat dels afiliats del partit. Per a formar part amb plenitud de ple dret en l'Assemblea General del partit, o ser elector o elegible com compromissari es requerirà una antiguitat mínima d'un any com a afiliat. L'Assemblea General es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any convocada pel Comitè Executiu que presentarà un informe de gestió a l'Assemblea per al seu debat i votació. De forma extraordinària l'Assemblea general podrà ser convocada per 1/3 dels afiliats o pel Comitè Executiu o pel Coordinador. Els convocants hauran de realitzar la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària amb almenys 20 dies d'antelació i en el cas d'Assemblea General Extraordinària amb almenys 14 dies. La convocatòria podrà ser realitzada mitjançant correu postal o per correu electrònic si els afiliats disposen. En la convocatòria haurà de figurar: els convocants, el caràcter ordinari o extraordinari, la data, el lloc de celebració, l'ordre del dia, així com el nombre de ponències i persones que les van a defensar, i el Reglament si ho hi haguera. Per a l'Assemblea General Ordinària, el Comitè Executiu elaborarà un ordre del dia en el qual s'inclourà obligatòriament un informe de gestió; l'ordre del dia de la convocatòria requerirà la majoria absoluta dels presents per a la seua aprovació. En el cas d'Assemblea General Extraordinària l'ordre del dia anirà a càrrec dels convocants. A proposta d'un 1/3 dels presents en l'Assemblea General es podran proposar nous assumptes en l'ordre del dia a la Mesa en el moment d'obertura de l'Assemblea General. En el debat i deliberació dels punts a tractar hi haurà un torn d'exposició de 10 minuts, i li seguirà un torn de rèplica de 5 i un altre de contrarèplica de 2 tancant els torns de paraula el President de la Taula de l'Assemblea i posteriorment s'aprovaran els acords per majoria absoluta dels presents. L'Assemblea General tindrà les següents competències:
1. Debatre, esmenar, modificar i aprovar: - el seu propi Reglament, - el Document ideològic de RVPVE, - el Document Organitzatiu de RVPVE. - els programes electorals de RVPVE. - els Estatuts de RVPVE. - les línies d'acció política del partit. - les resolucions que es presenten.
2. Triar: - la Taula presidencial que modera i dirigeix l'Assemblea - el Representant de RVPVE, el Coordinador de RVPVE, el Comitè Executiu de RVPVE, la Comissió de Conflictes, el Defensor de l'Afiliat, la Comissió de Control i Revisió de Comptes i l'Administrador General. - les candidatures electorals autonòmiques, estatals i europees. - el personal laboral de RVPVE a proposta del Comitè Executiu.
3. Conèixer i votar l'informe del Coordinador; del Comitè Executiu; de la Comissió de Conflictes; del Defensor de l'Afiliat; el de la Comissió de Control i Revisió de Comptes i el de l'Administrador General.
4. Decidir la fusió, escissió, dissolució o qualsevol altra actuació en la naturalesa, forma o personalitat jurídica del partit. 8. Qualsevol altra que li atribuïsquen aquests estatuts.

Article 15 Comitè Executiu.
El Comitè Executiu és l'òrgan executiu de l'Assemblea General, dirigeix l'activitat del partit en l'interval comprès entre dues reunions de l'Assemblea General. Desenvolupa tàcticament l'estratègia de l'Assemblea General, responsabilitzant-se al seu mateix temps, que siguen complits els acords tant de l'Assemblea General com del Comitè Executiu. El Comitè Executiu estarà format entre cinc i set persones: el Coordinador, que ho presidirà, el Representant i entre tres o cinc membres més, triats democràticament per l'Assemblea General mitjançant llistes obertes, en paperetes amb un màxim de tres persones escrites i dipositada en una urna. Seran triats membres del Comitè Executiu, les cinc persones que hagueren obtingut el major nombre de vots dels electors presents en l'Assemblea General. El Coordinador podrà convocar el Comitè Executiu en qualsevol moment, per correu electrònic, almenys amb set dies d'antelació a la data de la celebració i amb l'expressió de l'ordre del dia, que necessàriament, comptarà amb un torn de precs, propostes i preguntes. El Comitè Executiu també podrà ser convocat per la meitat dels seus membres, amb una antelació de 7 dies per correu electrònic i amb una proposta d'ordre del dia dels convocants. A proposta de la meitat dels membres presents en qualsevol reunió del Comitè Executiu es posaran introduir nous assumptes en l'ordre del dia. En el debat i deliberació dels punts a tractar hi haurà un torn d'exposició per 10 minuts, i li seguirà un torn de rèplica per 5 i un altre de contrarèplica de 2 tancant els torns de paraula el Coordinador, posteriorment se sotmetran a votació els assumptes tractats quedant aprovats sí procedeix, per majoria absoluta dels presents. El Comitè Executiu adonarà a l'Assemblea General de la seua gestió en cada reunió d'aquesta, i en qualsevol cas, sempre que se li requerisca. El Comitè Executiu es reunirà almenys una vegada al mes i tantes vegades com ho exigisca la situació política o els problemes interns del partit. El Comitè Executiu es regularà mitjançant un reglament aprovat pel mateix i ratificat per l'Assemblea General. Les vacants que es produïsquen seran cobertes mitjançant la designació i en votació que estime convenient l'Assemblea General. El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït quan assistisca el Coordinador i dos membres més. Per a l'adopció d'acords, es requerirà la majoria absoluta dels seus membres.

Art. 16: El Coordinador.
La seua atribució fonamental és la de coordinar i organitzar l'acció política de RVPVE, així com el convocar les Assemblees Generals extraordinàries i el Comitè Executiu, el qual presideix. El Coordinador serà triat en Assemblea General ordinària d'entre un dels seus membres mitjançant sufragi lliure, pel període de quatre anys i podent ser reelegit en successives Assemblees Generals ordinàries. Per a presentar candidatura a Coordinador, els candidats deuran tenir almenys 2 anys d'antiguitat com a militant; ho comunicaran per escrit en l'obertura assembleària, a la Taula de l'Assemblea. Els candidats que es postulen tindran 10 minuts d'exposició, al que seguirà un torn de preguntes per part dels delegats-compromissaris, posteriorment es passara a la votació mitjançant papereta i en urna, resultant triat el que obtinga el vot de la majoria simple dels presents.

Art. 17: El Representant.
La seua atribució fonamental és la de representar legalment al partit conforme a les competències que l'Assemblea General li atribuïsca. Igualment representa a RVPVE davant les diferents instàncies de l'Administració de la Comunitat Autònoma, de l'Estat, de la Comunitat Europea i de la vida pública i política, en judici i davant l'Administració. El Representant serà triat en una Assemblea General Extraordinària d'entre un dels seus membres mitjançant sufragi lliure, pel període de quatre anys i podent ser reelegit en successives Assemblees Generals. Per a presentar candidatura a Representant, els candidats deuran tenir almenys 4 anys d'antiguitat com a militant; ho comunicaran per escrit en l'obertura assembleària, a la Taula de l'Assemblea. Els candidats que es postulen tindran 10 minuts d'exposició, al que seguirà un torn de preguntes per part dels delegats, posteriorment es passara a la votació mitjançant papereta i en urna, resultant triat el que obtinga el vot de la majoria simple dels presents.

Art. 18: Organització Juvenil.
Es crea la Secció Juvenil del partit, denominada XICS I XIQUES REPUBLICANS (XXR), per a promocionar la participació dels joves en la vida interna del mateix. Elaborarà els seus propis estatuts i reglaments, així com l'elecció dels seus òrgans, ajustant-se als principis polítics i d'organització dels presents estatuts, si ben aquells seran confirmats pels òrgans d'adreça del partit. Podrà afiliar-se qualsevol jove major de 18 anys d'edat i menor de 30. Els afiliats seran també afiliats del partit quan arriben a la majoria d'edat, adquirint els drets i deures conforme a allò establit en els presents estatuts.

Art. 19: Control Democràtic dels dirigents triats. Codi ètic.
Tots els dirigents triats tant per a càrrecs interns com per a càrrecs públics hauran de rendir comptes de la seua labor de forma periòdica, publicant la seua agenda, les seues reunions públiques, les seues accions i decisions. Hauran de ser completament transparents en l'ús dels recursos ja siguen del partit o públics i estan obligats a respondre a tantes sol·licituds d'informació sobre la seua activitat com s'entenga precís. En la pàgina web del partit hi haurà un apartat per a la transparència. Una vegada al mes se sotmetran a les preguntes dels afiliats, sobre la seua activitat política i personal, demanant-los informació sobre el seu patrimoni o activitats econòmiques en les quals estiguen relacionats. Per a aquesta fi desenvolupem el present codi ètic de responsabilitats i obligacions que ha d'inspirar aqueixa gestió, i que han d'assumir com a pròpies tots els càrrecs de RVPVE: a) Justícia: No discriminar de manera arbitrària a ningú, ni dins ni fora del partit, que dóna a cadascú el que li respon, i cerca en tot moment la defensa de la igualtat. b) Respecte: Tractar amb atenció i consideració a tots els afiliats, persones i institucions, sense prejudicis ni discriminacions, amb tota la dignitat que correspon. c) Servei: Tenir una actitud de disposició cap als afiliats i persones en general d'acord amb les responsabilitats específiques pròpies del càrrec i la persona, però també una visió de conjunt, de les necessitats de la societat. d) Responsabilitat: Assumir les conseqüències legals i morals de les accions i omissions, passades i presents, estant disposat a adonar d'elles, i a posar els mitjans necessaris, per a l'atendre les seues conseqüències presents i futures. i) Honradesa: Actuar de manera justa, recta i integra, adequant la paraula i la conducta al que es considere a cada moment que és correcte, sense obtenir avantatges indeguts pel treball que desenvolupa i utilitzant les prerrogatives inherents al seu càrrec únicament per al compliment de les seues funcions. f) Imparcialitat: L'adhesió a les pròpies idees i a les del partit no ha d'impedir, que el càrrec jutge amb objectivitat, d'acord amb els seus criteris ètics. g) Professionalitat: Desenvolupar el càrrec amb dedicació, capacitat, eficàcia i rapidesa, tenint en compte la seua formació intel·lectual i el desenvolupament de les seues capacitats. h) Transparència: Consisteix a facilitar l'accés als afiliats i els ciutadans, sense barreres ni discriminacions, a les informacions que consten a poder del càrrec, en el del partit o en l'ens legislatiu, executiu o administratiu en què desenvolupe la seua activitat, quan siguen d'interès dels ciutadans, per a la defensa dels seus drets i llibertats, incloent la informació sobre la pròpia activitat del polític, d'acord amb el que indiquen les lleis i reglaments.

Art. 20. Procediment d'Elecció de Càrrecs.
Com a norma general, 1. En qualsevol votació que implique elecció sobre càrrec, membre o persona, el vot serà secret i directe, mitjançant papereta en una urna tancada i transparent. 2. El recompte es realitzarà immediatament després que haja votat l'últim membre amb dret a fer-ho. Per al recompte es designarà una comissió formada per 5 membres de l'òrgan, qualsevol membre podrà sol·licitar ser testimoni. 3. Els votants seran anomenats per torns i nominalment, en ordre alfabètic del primer cognom entre el cens de l'òrgan on es produïra la votació. Per si algú no haguera votat per absència momentània, seran cridats per segona i última vegada solament els membres que no ho hagueren fet. 4. Els problemes que puguen sorgir, empats o queixes sobre qualsevol assumpte relatiu a la votació seran resoltes en el mateix acte.

CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC. PATRIMONI. ADMINISTRADOR GENERAL
Art. 21: Recursos econòmics.

La procedència dels recursos econòmics de RVPVE està regulada per la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics (B.O.I. núm. 160 de 5 de juliol). El finançament podrà ser pública o privada. 1. Recursos procedents del finançament públic: a) Les subvencions públiques per despeses electorals, en els termes previstos en la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i en la legislació reguladora dels processos electorals de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes. b) Les subvencions estatals anuals per a despeses de funcionament, regulades en la present Llei. c) Les subvencions anuals que les Comunitats Autònomes establisquen per a despeses de funcionament en l'àmbit autonòmic corresponent i, si escau, per les Corporacions Locals. d) Les subvencions extraordinàries per a realitzar campanyes de propaganda que puguen establir-se en la Llei Orgànica reguladora de les diferents modalitats de referèndum. i) Les aportacions que si escau els partits polítics puguen rebre dels Grups Parlamentaris de les Càmeres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, i dels grups de representants en els òrgans de les Administracions Locals. 2. Recursos procedents del finançament privat: a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats. b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seues activitats promocionals, i els quals puguen obtenir-se dels serveis que puguen prestar en relació amb les seues finalitats específiques. c) Les donacions en diners o en espècie, que perceben en els termes i condicions prevists en la present Llei. d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concerten. i) Les herències o llegats que reben.

Art. 22: Patrimoni.
RVPVE, manca de patrimoni fundacional.

Art. 23: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.
L'administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial es realitzarà conformement a les següents normes: El Coordinador elabora i l'Assemblea General Ordinària aprova els pressupostos anuals. Es constituirà una Comissió de Control i Revisió de Comptes, formada per tres afiliats, triada en Assemblea General Ordinària i pel temps que intervinga fins a la següent Assemblea ordinària; haurà de preveure un sistema de control intern que garantisca l'adequada intervenció comptable de tots els actes i documents dels quals es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als estatuts.

Art. 24: responsable economicofinancer: Administrador general.
L'Administrador General serà el responsable economicofinancer del partit, sent triat per lliure designació per l'Assemblea general. Aquesta persona haurà d'acreditar coneixements en comptabilitat general. Serà el President de la Comissió de Control i Revisió de Comptes, tenint les següents funcions: -L'elaboració dels comptes anuals i la seua presentació davant el Tribunal de Comptes. -La supervisió dels responsables de la gestió econòmica-financera de nivell autonòmic i provincial, si existiren. -Vetlar pel compliment de la normativa legal vigent en la matèria. - Controlar, fiscalitzar, revisar i verificar l'administració del partit moviments i registres comptables, estats de comptes, conciliacions bancàries, pagaments, tancaments de comptes i balanços de comprovació. -Les funcions en matèria d'ordenació de pagaments i autorització de despeses que si escau assenyalen els estatuts. -Custodiar la documentació comptable i financera del Partit. -Remetre la documentació corresponent al Tribunal de Comptes (remissió anual) i vigilar la publicació en la pàgina web del partit, dels informes d'auditoria, d'acord amb les obligacions que estableix la legalitat vigent. Conforme a l'article 3.2 o de la Llei Orgànica de 6/2002 de partits polítics.

Art. 25: Règim documental.
Obligacions comptables. RVPVE portarà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permeten en tot moment conèixer la seua situació financera. La comptabilitat s'adequarà als principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

CAPÍTOL CINQUÈ. REFORMA DELS ESTATUTS
Art. 26: Modificació dels estatuts
.
La modificació dels presents estatuts serà de competència de l'Assemblea General, adoptant-se l'acord per majoria simple. CAPÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT Art. 27: Dissolució. RVPVE es dissoldrà o extingirà per acord de l'Assemblea General adoptat per 2/3 dels seus membres. La destinació del patrimoni que poguera existir serà destinat a la Fundació de la Comunitat Valenciana cultural, valencianista i republicana CONSTANTÍ LLOMBART.

Manises, 2 d'octubre del 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Estatutos del partido REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU

CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, PRINCIPIOS, ÁMBITO, FINES Y DOMICILIO

Art.1: Denominación.
Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/202, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado: REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU. Sus siglas son: RVPVE y sus símbolos, para ser utilizados indistintamente, los siguientes: Primer logo. Las letras RV de tamaño grande en mayúsculas y bajo República Valenciana, todo ello en blanco y sobre fondo negro dentro de un cuadrado Segundo logo. El mapa de la Comunitat Valenciana con una estrella de cinco puntas encima, todo ello de color naranja #FFAA02. Y rodeado el mapa de la Comunitat por once estrellas blancas pequeñas de cinco puntas Y todo ello dentro de un cuadrado de fondo color azul #0723a1. Bajo del cuadrado el primer nombre del partido en mayúsculas de color #FFAA02 y el segundo nombre también en mayúsculas y de color #0723a1.

Art.2: Principios.
REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (a partir de ahora RVPVE) es un colectivo de hombres y mujeres que asume como propios los ideales de la tradición histórica del valencianismo político, el pluralismo político, el laicismo i el pensamiento republicano que reivindica: libertad, igualdad y fraternidad.

Art. 3: Ámbito y fines.
RVPVE, es un partido político de ámbito de actuación en todo el Estado español constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política del estado español y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, de acuerdo con los siguientes fines específicos:
1. El logro del Estado valenciano como plasmación de la plena soberanía del pueblo valenciano, mediante la aprobación de una Constitución valenciana soberana que proclame la República Valenciana y porque su bandera ondee en la sede de las Naciones Unidas.
2. El logro, desde Gibraltar a los Urales, de la Confederación Europea de Repúblicas, basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad que impulse actuaciones políticas y económicas universales que aseguren la paz y la subsistencia a todos los seres humanos.

Art. 4: Domicilio, teléfono, correo electrónico y página web
El domicilio social de RVPVE está en la población valenciana de MANISES 46940 en la calle Maestro Serrano, 33. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo de la Asamblea general. Su teléfono es el 650 537 213, la dirección electrónica es correu@republicavalenciana.org y la página web: www.republicavalenciana.org

CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. DEFENSOR DEL MILITANTE

Art. 5: Afiliados
Podrán ser afiliados de RVPVE las personas físicas, mayores de edad, que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita.

Art. 6: Admisión.
La calidad de miembro de RVPVE se adquiere a solicitud del interesado por acuerdo de la Asamblea general. Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, donde constarán los datos de altas y bajas definitivas.

Art.. 7: Derechos de los afiliados.
Los afiliados a RVPVE tienen los siguientes derechos: 1.- A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos. 2.- A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 3.- A ser informados sobre la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. 4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estiman contrarios a la Ley o a los estatutos. 5. A formar corrientes y grupos de opinión 6. A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado: el Defensor del Afiliado.

Art. 8: Obligaciones de los afiliados.
Todos los afiliados a RVPVE cumplirán las obligaciones que resultan de las disposiciones estatutarias, y las siguientes: 1.- Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas 2.- Respetar el dispuesto en los estatutos y en las leyes. 3.- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. 4.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno.

Art. 9: Baja del afiliado.
Cualquier afiliado de RVPVE podrá cesar en el mismo libremente mediante la oportuna comunicación por escrito.

Art. 10: Régimen disciplinario.
La expulsión y las medidas sancionadoras que implican privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los cuales se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que dan lugar a tales medidas, el derecho a ser escuchados con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, si procede, recurso interno. La Asamblea General ordinaria elegirá una Comisión de Conflictos formada por tres afiliados sin otros cargos en el partido. Cualquier afiliado puede notificar a la Comisión de Conflictos una presunta irregularidad. Esta Comisión decidirá si es pertinente incoar un expediente. Se abrirá un expediente disciplinario cuando un miembro de RVPVE cometa una infracción susceptible de ser sancionada. Los miembros del partido podrán ser sancionados con la exclusión o con la suspensión temporal de sus derechos de afiliado, durante un máximo de seis meses. Será causa de exclusión: a) El incumplimiento de los acuerdos del partido cuando se ostente un cargo público. b) Dar públicamente apoyo a otra organización política sin el consentimiento de la Asamblea General. c) La utilización de los medios y recursos económicos del partido con finalidades impropias. Serán causas de suspensión temporal de derechos: a) Cualquier infracción de los Estatutos o de las normas que los desarrollan no prevista en el apartado anterior. b) El no pago durante seis meses de la cuota señalada sin dar razones que la administración del partido considere válidas. Antes de que se dé esta circunstancia el Coordinador emplazará a la persona afiliada correspondiente a ponerse al día de pago. El afiliado que incumpliese sus deberes para con el partido o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente contra los principios del partido será objeto del correspondiente expediente disciplinario del que se le dará audiencia, con arreglo al siguiente procedimiento: 1. Informada la Comisión de Conflictos de los hechos por el denunciante y reconocidos como susceptibles de sanción, la Comisión redactará un informe justificativo de la sanción. Este informe será entregado, el mismo día y por escrito, al Comité Ejecutivo, al denunciante y al afiliado afectado por la sanción. 2. El afiliado tendrá treinta días desde la notificación del informe para recurrir a la Comisión de Conflictos mediante el oportuno pliegue de descargos y la Comisión de Conflictos tendrá que resolver en menos de 45 días. 3. El órgano competente tiene un plazo de resolución para su tramitación de no más de 45 días en su procedimiento sancionador. El plazo para la interposición del recurso interno pertinente ante el órgano que dictó la sanción será de 30 días 4. Sí la Comisión de Conflictos fuera favorable al recurso del afiliado sancionado, la sanción quedará sin efecto, en tal caso la Comisión de Conflictos deberá elaborar y comunicar a los afectados un informe justificativo de su decisión definitiva. 5. Sí el denunciante u órgano que debe ejecutar la sanción revocada por la Comisión de Conflictos no estuviera de acuerdo con la decisión de está, podrá solicitar una copia del informe ex culpatorio con el objeto de presentar un contrainforme ante la siguiente Asamblea General que en tal caso sería quién adopte la decisión definitiva. 6. Durante la tramitación del expediente el afiliado afectado conservará sus derechos. 7. Toda persona sancionada podrá apelar a la siguiente Asamblea del partido, donde tendrá derecho a intervenir para defenderse. Mientras la sanción está en vigor y la Asamblea resolverá en última instancia. Si no hay mayoría absoluta a favor del mantenimiento de la sanción, esta se considerará prescrita. No obstante lo anterior, se establecerá en todo caso, la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos.

Art. 11 Defensor del afiliado
Será la persona encargada de velar, por los derechos garantías y obligaciones de los militantes contenidos en estos estatutos y atender a las reclamaciones. Será elegida en lista abierta por la Asamblea General de entre los militantes del partido con una antigüedad mínima de un año. La persona para ser elegida tendrá que tener el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General presentes. Sus competencias serán: - La defensa de los intereses de los militantes, para ello podrá solicitar y pedir información a los órganos competentes que estime oportuno. - Atender a las reclamaciones de los afiliados ante los órganos del partido según el artículo 12 de estos estatutos. - La emisión de informes y recomendaciones para un mejor funcionamiento de los órganos del partido. - La emisión de un informe anual, de sus actividades.

Art. 12 Procedimiento de Reclamación ante los Órganos del Partido
El derecho de los afiliados a la reclamación frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido lo recoge el artículo 3.2 q) de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. La reclamación deberá hacerse de forma escrita; podrá ser de forma individual o colectiva; tendrá que ir firmada por el reclamante o los reclamantes; será dirigida al Defensor del Afiliado, que procederá a estudiar y resolver, en su caso, la reclamación; está reclamación tendrá que ser respondida por escrito en un plazo máximo de 20 días por el Defensor del Afiliado.

CAPÍTULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ORGANIZACIÓN JUVENIL. CONTROL Y CÓDIGO ETICO

Art.13: Órganos del partido.
La estructura interna y el funcionamiento de RVPVE se basa en principios democráticos. Son órganos del partido los siguientes:
- La Asamblea General
- El Comité Ejecutivo
- El Coordinador
- El Representante

Art. 14 La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo del partido. Está integrada por la totalidad de los afiliados del partido. Para formar parte con plenitud de pleno derecho en el Asamblea General del partido, o ser elector o elegible como compromisario se requerirá una antigüedad mínima de un año como afiliado. La Asamblea General se reunirá de forma ordinaria una vez al año convocada por el Comité Ejecutivo que presentará un informe de gestión a la Asamblea para su debate y votación. De forma extraordinaria la Asamblea general podrá ser convocada por 1/3 de los afiliados o por el Comité Ejecutivo o por el Coordinador. Los convocantes deberán realizar la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria con al menos 20 días de antelación y en el caso de Asamblea General Extraordinaria con al menos 14 días. La convocatoria podrá ser realizada mediante correo postal o por correo electrónico si los afiliados disponen. En la convocatoria deberá figurar: los convocantes, el carácter ordinario o extraordinario, la fecha, el lugar de celebración, el orden del día, así como el número de ponencias y personas que las van a defender, y el Reglamento si lo hubiera. Para la Asamblea General Ordinaria, el Comité Ejecutivo elaborará un orden del día en el que se incluirá obligatoriamente un informe de gestión; el orden del día de la convocatoria requerirá la mayoría absoluta de los presentes para su aprobación. En el caso de Asamblea General Extraordinaria el orden del día irá a cargo de los convocantes. A propuesta de un 1/3 de los presentes en la Asamblea General se podrán proponer nuevos asuntos en el orden del día a la Mesa en el momento de apertura de la Asamblea General. En el debate y deliberación de los puntos a tratar habrá un turno de exposición de 10 minutos, y le seguirá un turno de réplica de 5 y otro de contrarréplica de 2 cerrando los turnos de palabra el Presidente de la Mesa de la Asamblea y posteriormente se aprobarán los acuerdos por mayoría absoluta de los presentes. La Asamblea General tendrá las siguientes competencias: 1. Debatir, enmendar, modificar y aprobar: - su propio Reglamento, - el Documento ideológico de RVPVE, - el Documento Organizativo de RVPVE. - los programas electorales de RVPVE. - los Estatutos de RVPVE. - las líneas de acción política del partido. - las resoluciones que se presenten. 2. Elegir: - la Mesa presidencial que modera y dirige la Asamblea - el Representante de RVPVE, el Coordinador de RVPVE, el Comité Ejecutivo de RVPVE, la Comisión de Conflictos, el Defensor del Afiliado, la Comisión de Control y Revisión de Cuentas y el Administrador General. - las candidaturas electorales autonómicas, estatales y europeas. - el personal laboral de RVPVE a propuesta del Comité Ejecutivo. 3. Conocer y votar el informe del Coordinador; del Comité Ejecutivo; de la Comisión de Conflictos; del Defensor del Afiliado; el de la Comisión de Control y Revisión de Cuentas y el del Administrador General. 4. Decidir la fusión, escisión, disolución o cualquier otra actuación en la naturaleza, forma o personalidad jurídica del partido. 8. Cualquier otra que le atribuyan estos estatutos.

Art. 15 Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutivo de la Asamblea General, dirige la actividad del partido en el intervalo comprendido entre dos reuniones de la Asamblea General. Desarrolla tácticamente la estrategia de la Asamblea General, responsabilizándose a su mismo tiempo, de que sean cumplidos los acuerdos tanto de la Asamblea General como del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo estará formado entre cinco y siete personas: el Coordinador, que lo presidirá, el Representante y entre tres o cinco miembros más, elegidos democráticamente por la Asamblea General mediante listas abiertas, en papeletas con un máximo de tres personas escritas y depositada en una urna. Serán elegidos miembros del Comité Ejecutivo, las cinco personas que hubieran obtenido el mayor número de votos de los electores presentes en la Asamblea General. El Coordinador podrá convocar el Comité Ejecutivo en cualquier momento, por correo electrónico, al menos con siete días de antelación a la fecha de la celebración y con la expresión del orden del día, que necesariamente, contará con un turno de ruegos, propuestas y preguntas. El Comité Ejecutivo también podrá ser convocado por la mitad de sus miembros, con una antelación de 7 días por correo electrónico y con una propuesta de orden del día de los convocantes. A propuesta de la mitad de los miembros presentes en cualquier reunión del Comité Ejecutivo se pondrán introducir nuevos asuntos en el orden del día. En el debate y deliberación de los puntos a tratar habrá un turno de exposición por 10 minutos, y le seguirá un turno de réplica por 5 y otro de contrarréplica de 2 cerrando los turnos de palabra el Coordinador, posteriormente se someterán a votación los asuntos tratados quedando aprobados sí procede, por mayoría absoluta de los presentes. El Comité Ejecutivo dará cuenta a la Asamblea General de su gestión en cada reunión de esta, y en cualquier caso, siempre que se le requiera. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez al mes y tantas veces como lo exija la situación política o los problemas internos del partido. El Comité Ejecutivo se regulará mediante un reglamento aprobado por el mismo y ratificado por la Asamblea General. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas mediante la designación y en votación que estime conveniente la Asamblea General. El Comité Ejecutivo quedará válidamente constituido cuando asista el Coordinador y dos miembros más. Para la adopción de acuerdos, se requerirá la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 16: El Coordinador.
Su atribución fundamental es la de coordinar y organizar la acción política de RVPVE, así como el convocar las Asambleas Generales extraordinarias y el Comité Ejecutivo, el cual preside. El Coordinador será elegido en Asamblea General ordinaria de entre uno de sus miembros mediante sufragio libre, por el periodo de cuatro años y pudiendo ser reelegido en sucesivas Asambleas Generales ordinarias. Para presentar candidatura a Coordinador, los candidatos deberán de tener al menos 2 años de antigüedad como militante; lo comunicarán por escrito en la apertura asamblearia, a la Mesa de la Asamblea. Los candidatos que se postulen tendrán 10 minutos de exposición, a lo que seguirá un turno de preguntas por parte de los delegados-compromisarios, posteriormente se pasara a la votación mediante papeleta y en urna, resultando elegido el que obtenga el voto de la mayoría simple de los presentes.

Art. 17: El Representante
Su atribución fundamental es la de representar legalmente al partido conforme a las competencias que la Asamblea General le atribuya. Igualmente representa a RVPVE ante las diferentes instancias de la Administración de la Comunidad Autónoma, del Estado, de la Comunidad Europea y de la vida pública y política, en juicio y ante la Administración. El Representante será elegido en una Asamblea General Extraordinaria de entre uno de sus miembros mediante sufragio libre, por el periodo de cuatro años y pudiendo ser reelegido en sucesivas Asambleas Generales. Para presentar candidatura a Representante, los candidatos deberán de tener al menos 4 años de antigüedad como militante; lo comunicarán por escrito en la apertura asamblearia, a la Mesa de la Asamblea. Los candidatos que se postulen tendrán 10 minutos de exposición, a lo que seguirá un turno de preguntas por parte de los delegados, posteriormente se pasara a la votación mediante papeleta y en urna, resultando elegido el que obtenga el voto de la mayoría simple de los presentes.

Art. 18: Organización Juvenil.

Se crea la Sección Juvenil del partido, denominada XICS I XIQUES REPUBLICANS (XXR), para promocionar la participación de los jóvenes en la vida interna del mismo. Elaborará sus propios estatutos y reglamentos, así como la elección de sus órganos, ajustándose a los principios políticos y de organización de los presentes estatutos, si bien aquellos serán confirmados por los órganos de dirección del partido. Podrá afiliarse cualquier joven mayor de 18 años de edad y menor de 30. Los afiliados serán también afiliados del partido cuando llegan a la mayoría de edad, adquiriendo los derechos y deberes conforme al establecido en los presentes estatutos.

Art. 19: Control Democrático de los dirigentes elegidos. Código ético.
Todos los dirigentes elegidos tanto para cargos internos como para cargos públicos deberán rendir cuentas de su labor de forma periódica, publicando su agenda, sus reuniones públicas, sus acciones y decisiones. Deberán ser completamente transparentes en el uso de los recursos ya sean del partido o públicos y están obligados a responder a tantas solicitudes de información sobre su actividad como se entienda preciso. En la página web del partido habrá un apartado para la transparencia. Una vez al mes se someterán a las preguntas de los afiliados, sobre su actividad política y personal, pidiéndoles información sobre su patrimonio o actividades económicas en las que estén relacionados. Para este fin desarrollamos el presente código ético de responsabilidades y obligaciones que debe inspirar esa gestión, y que deben asumir como propias todos los cargos de RVPVE: a) Justicia: No discriminar de manera arbitraria a nadie, ni dentro ni fuera del partido, que da a cada cual lo que le responde, y busca en todo momento la defensa de la igualdad. b) Respeto: Tratar con atención y consideración a todos los afiliados, personas e instituciones, sin prejuicios ni discriminaciones, con toda la dignidad que corresponde. c) Servicio: Tener una actitud de disposición hacia los afiliados y personas en general de acuerdo con las responsabilidades específicas propias del cargo y la persona, pero también una visión de conjunto, de las necesidades de la sociedad. d) Responsabilidad: Asumir las consecuencias legales y morales de las acciones y omisiones, pasadas y presentes, estando dispuesto a dar cuenta de ellas, y a poner los medios necesarios, para la atender sus consecuencias presentes y futuras. e) Honradez: Actuar de manera justa, recta e integra, adecuando la palabra y la conducta a lo que se considere en cada momento que es correcto, sin obtener ventajas indebidas por el trabajo que desarrolla y utilizando las prerrogativas inherentes a su cargo únicamente para el cumplimiento de sus funciones. f) Imparcialidad: La adhesión a las propias ideas y a las del partido no ha de impedir, que el cargo juzgue con objetividad, de acuerdo con sus criterios éticos. g) Profesionalidad: Desarrollar el cargo con dedicación, capacidad, eficacia y rapidez, teniendo en cuenta su formación intelectual y el desarrollo de sus capacidades. h) Transparencia: Consiste en facilitar el acceso a los afiliados y los ciudadanos, sin barreras ni discriminaciones, a las informaciones que consten en poder del cargo, en el del partido o en el ente legislativo, ejecutivo o administrativo en que desarrolle su actividad, cuando sean de interés de los ciudadanos, para la defensa de sus derechos y libertades, incluyendo la información sobre la propia actividad del político, de acuerdo con lo que indican las leyes y reglamentos.

Art. 20. Procedimiento de Elección de Cargos
Como norma general, 1. En cualquier votación que implique elección sobre cargo, miembro o persona, el voto será secreto y directo, mediante papeleta en una urna cerrada y transparente. 2. El recuento se realizará inmediatamente después de que haya votado el último miembro con derecho a hacerlo. Para el recuento se designará una comisión formada por 5 miembros del órgano, cualquier miembro podrá solicitar ser testigo. 3. Los votantes serán llamados por turnos y nominalmente, en orden alfabético del primer apellido entre el censo del órgano donde se produjera la votación. Por si alguien no hubiera votado por ausencia momentánea, serán llamados por segunda y última vez solamente los miembros que no lo hubieran hecho. 4. Los problemas que puedan surgir, empates o quejas sobre cualquier asunto relativo a la votación serán resueltas en el mismo acto.

CAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO. PATRIMONIO. ADMINISTRADOR GENERAL

Art. 21: Recursos económicos.

La procedencia de los recursos económicos de RVPVE está regulada por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (B.O.I. núm. 160 de 5 de julio). La financiación podrá ser pública o privada. 1. Recursos procedentes de la financiación pública: a) Las subvenciones públicas por gastos electorales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General y en la legislación reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en la presente Ley. c) Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente y, si procede, por las Corporaciones Locales. d) Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las diferentes modalidades de referéndum. y) Las aportaciones que si procede los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales. 2. Recursos procedentes de la financiación privada: a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales, y los cuales puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciben en los términos y condiciones previstos en la presente Ley. d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que conciertan. y) Las herencias o legados que reciben.

Art. 22: Patrimonio.
RVPVE, carece de patrimonio fundacional.

Art. 23: Procedimiento de rendición de cuentas. Administración, fiscalización y control.
La administración, fiscalización y control del régimen económico y patrimonial se realizará con arreglo a las siguientes normas: El Coordinador elabora y la Asamblea General Ordinaria aprueba los presupuestos anuales. Se constituirá una Comisión de Control y Revisión de Cuentas, formada por tres afiliados, elegida en Asamblea General Ordinaria y por el tiempo que medie hasta la siguiente Asamblea ordinaria; tendrá que prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención contable de todos los actos y documentos de los cuales se derivan derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a los estatutos.

Art. 24: responsable económico-financiero: Administrador general
El Administrador General será el responsable económico-financiero del partido, siendo elegido por libre designación por la Asamblea general. Esta persona tendrá que acreditar conocimientos en contabilidad general. Será el Presidente de la Comisión de Control y Revisión de Cuentas, teniendo las siguientes funciones: -La elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal de Cuentas. -La supervisión de los responsables de la gestión económica-financiera de nivel autonómico y provincial, si existiesen. -Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la materia. - Controlar, fiscalizar, revisar y verificar la administración del partido movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones bancarias, pagos, cierres de cuentas y balances de comprobación. -Las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de gastos que en su caso señalen los estatutos. -Custodiar la documentación contable y financiera del Partido. -Remitir la documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas (remisión anual) y vigilar la publicación en la página web del partido, de los informes de auditoría, de acuerdo con las obligaciones que establece la legalidad vigente. Conforme al artículo 3.2 o de la Ley Orgánica de 6/2002 de partidos políticos.

Art. 25: Régimen documental. Obligaciones contables.
RVPVE llevará, además del Libro de Afiliados, los Libros de Actas, de Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y Balances, el contenido de los cuales se fijará reglamentariamente y que permiten en todo momento conocer su situación financiera. La contabilidad se adecuará a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

CAPÍTULO QUINTO. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Art. 26: Modificación de los estatutos
La modificación de los presentes estatutos será de competencia de la Asamblea General, adoptándose el acuerdo por mayoría simple. CAPÍTULO SEXTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO

Art. 27: Disolución.
RVPVE se disolverá o extinguirá por acuerdo de la Asamblea General adoptado por 2/3 de sus miembros. El destino del patrimonio que pudiera existir será destinado a la Fundació de la Comunitat Valenciana Constantí Llombart.

Manises, 2 de octubre del 2018


© 2008 República Valenciana - Avís legal - Contacte
Accedeix al web antic